• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI BÌNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

          Thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 05/02/2021 của Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình; Hướng dẫn số 111/HD-LĐLĐ ngày 09/02/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, ngày 22/02/2021, Công đoàn ngành Y tế Thái Bình có Hướng dẫn số 22/HD-CĐN về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về mục đích nhằm: Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong các cấp công đoàn, sự đồng thuận trong đoàn viên, CNVCLĐ để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các hoạt động tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, theo đúng sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19, tạo không khí phấn khởi trong đoàn viên, CNVCLĐ; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào 6 nội dung chính là:

1. Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh COVID-19 của năm 2020.

2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội (Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”); Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Quốc hội đã quyết nghị ngày bầu cử là ngày Chủ nhật, 23/5/2021; Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG, ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung), Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 về “giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp”); Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV,  ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

3. Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14); Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT, ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và  ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

5. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

6. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Hình thức tuyên truyền: Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, sinh hoạt công đoàn...Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử Công đoàn Thái Bình, trang webisite Công đoàn ngành Y tế Thái Bình và các phương tiện trực quan như pano, khẩu hiệu... Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thời gian tuyên truyền: Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

Đợt 1: Từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021.

Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh trong những năm gần đây.

Tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, khoảng thời gian từ ngày 03/02/2021 đến 17/02/2021

Tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, khoảng thời gian từ ngày 15/3/2021 đến 19/3/2021

Tuyên truyền các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; Hội nghị vận động bầu cử.

Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021.          

Tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, khoảng thời gian từ ngày 14/4/2021 đến 18/4/2021.

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân cả nước trong Ngày bầu cử 23/5/2021.

Tuyên truyền về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử.

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021.

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước.

Về tổ chức thực hiện tuyên truyền, Hưỡng dẫn nêu rõ:

Công đoàn ngành: Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trước, trong và sau cuộc bầu cử, kịp thời định hướng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn; tuyệt đối không được lan truyền thông tin trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không xuất phát từ nguồn chính thống của cơ quan chức năng.

Các Công đoàn cơ sở: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các nội dung trên phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về sự kiện, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

2. Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân!

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nguyễn Hiệu


Tác giả: Nguyễn Hiệu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết