• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI BÌNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch số 13&14/KH-SYT của Sở Y tế Thái Bình: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Y tế năm 2021

Ngày 26/02/2021, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-SYT về Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Theo đó, năm 2021, truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1.Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và của tỉnh có liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ;

- Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

- Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

- Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2021 tại tỉnh Thái Bình; các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế...

2. Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quanhành chính nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính.

3. Tuyên truyền về việc niêm yết công khai, minh bạch nội dung thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành lĩnh vực y tế.

4. Thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân và doanh nghiệp về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của các cấp, các ngành mà trọng tâm tuyên truyền vào việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước cho cá nhân, tổ chức, các thủ tục hành chính đang thực hiện, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện, tra cứu tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, qua dịch vụ bưu chính công ích, trên môi trường mạng ở mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia của tỉnh.

6. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Về hình thức tuyên truyền: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình; Báo Thái Bình; các đơn vị y tế trong tỉnh; Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; kết hợp lồng ghép với việc tuyên truyền cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước...Niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, trụ sở làm việc của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin. Tuyên truyền dưới các hình thức khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

Cũng trong ngày 26/02/2021, Sở Y tế Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-SYT về “Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Y tế năm 2021”.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm: Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cải cách TTHC theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và các quy định về kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực y tế. Kiểm soát chặt chẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có quy định về TTHC. Đưa ra các phương án đơn giản hóa TTHC hoặc sáng kiến cải cách TTHC, nhóm TTHC. Giải quyết các TTHC đúng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng việc giải quyết các TTHC theo phương án “5 tại chỗ”; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; TTHC liên thông tại tỉnh. Cập nhật, địa phương hóa, công bố, công khai TTHC của tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của Trung ương và của tỉnh trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Kiện toàn hệ thống và nâng cao nghiệp vụ cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC tại các đơn vị.

  Về nội dung công việc: Có phụ lục kèm theo gửi các đơn vị.

          Về công tác tổ chức thực hiện, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo các phòng chuyên môn; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại đơn vị mình; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC đúng quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thành phố triển khai các nội dung có liên quan trong Kế hoạch này tới Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý.

Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát TTHC được bố trí trong dự toán hàng năm của các đơn vị. Nội dung chi và mức chi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt định mức chi cho hoạt động kiểm soát TTHC.

Văn phòng Sở Y tế tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng, chấm điểm việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các đơn vị; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.


Tác giả: Nguyễn Hiệu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEB