• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI BÌNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Thc hin ch đo ca Th tướng Chính ph, Ban Ch đo Quc gia phòng, chng dch COVID-19 v tăng cường các gii pháp phòng, chng dch COVID-19, đc bit chú trng công tác xét nghim phát hin các trường hp mang virus SARS-CoV-2 đ kp thi cách ly, điu tr; Căn c Công văn s 4942/BTC-QLG ngày 17/5/2021 ca B Tài chính, ngày 28/5/2021, B Y tế có Hướng dn s 4356/BYT-KHTC v hướng dn vic thanh toán chi phí thc hin xét nghim COVID-19; U ban nhân dân tnh Thái Bình có công văn 2194/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 v hướng dn vic thanh toán chi phí thc hin xét nghim COVID-19 như sau:

 

1.Thời đim và đi tượng thanh toán BHYT: Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2.Mức giá thanh toán:

Ngày 30/7/2020, Bộ Y tế có công văn 4068/BYT-KH-TC; Bảo hiểm xã hội có công văn  số 2418/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán theo mc giá dch v s 1735: Xét nghim vi khun/vi rus/vi nm/ký sinh trùng Real-time PCR quy đnh ti ph lc ban hành kèm theo Thông tư s 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 ca B Y tế là 734.000 đng/1 mu xét nghiệm.

3.Thanh toán đối vi trường hp mu đơn: Tiếp tc áp dng mc giá dch v s 1735: xét nghim vi khun/vi rus/vi nm/ký sinh trùng Real-time PCR quy đnh ti ph lc ban hành kèm theo Thông tư s 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 ca B Y tế là 734.000 đng/1 mu xét nghiệm.

Trong trường hp đơn v ly mu phi gi mu xét nghim cho đơn v khác thc hin: Căn c Quyết đnh 1436/QĐ-BYT ngày 04/3/2021 ca B Y tế v đnh mc kinh tế k thut làm cơ s xây dng giá dch v xét nghim SARS-CoV-2 bng k thut Realtime RT-PCR bnh phm dch hu hng (áp dng cho mu đơn) và phương án giá ca mt s đơn v; B Y tế đ xut tm tính và đ ngh thanh toán BHYT theo cơ cu như sau:

Mức giá dch v ly và bo qun bnh phm: 117.800 đng/mẫu.

Mức giá thc hin xét nghim: 616.200 đng/mẫu.

4.Thanh toán đối vi mu gp: Căn c hướng dn gp mu bng hình thc gp que và gp dung dch quy đnh ti Quyết đnh 1817/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 ca B Y tế; trong khi B Y tế chưa ban hành được đnh mc KTKT làm cơ s đ xây dng giá dch v áp dng trong trường hp gp mu, B Y tế tm thi hướng dn như sau:

Mức giá ca vic ly và bo qun bnh phm: 100.000 đng/mẫu.

Mức giá vic thc hin xét nghim bng 634.000 đng chia (:) cho s mu gp. (ví d nếu gp 5 mu vào 1 xét nghim thì chia 5, gp 10 mẫu thì chia 10...).

Trường hp gp mu phát hin dương tính, phi tiếp tc làm các xét nghim mu đơn thì chi phí thc hin xét nghim được tính tiếp theo trường hp mu đơn.

5.Đối vi đi tượng không thanh toán BHYT

5.1.Trường hp mu đơn: B Y tế đã có Công văn s 5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020 gi các S Y tế và cơ s khám, cha bnh căn c mc giá dch v s 1735: xét nghim vi khun/virus/vi nm/ký sinh trùng Real-time PCR quy đnh ti ph lc ban hành kèm theo Thông tư s 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 ca B Y tế được cp có thm quyn phê duyt đ thc hin thu và thanh toán vi người s dng dch v theo quy định.

Theo đó, mức giá ti đa ca dch v xét nghim SARS-CoV-2 bng k thut Realtime RT-PCR t bnh phm dch hu hng (áp dng cho mu đơn) là 734.000 đng/ 1mu xét nghiệm, trong đó:

Mức giá dch v ly và bo qun bnh phm: ti đa 117.800 đng/mẫu.

Mức giá xét nghim: ti đa 616.200 đng/mẫu.

5.2.Trường hp gp mẫu:

Trường hp cp có thm quyn quyết đnh mc giá c th ca dch v 1735 nêu trên có đnh mc kinh tế k thut thì xác đnh chi phí ly mu, chi phí xét nghim theo đnh mc; trường hp không có đnh mc thì xác đnh chi phí ly mu và chi phí xét nghim tương đương vi t l cơ cấu chi phí nêu trên.

Trường hp không có quyết đnh phê duyt đnh mc kinh tế k thut, B Y tế hướng dn tm thi chi phí thc hin xét nghim như sau:

Mức giá ti đa ca vic ly và bo qun bnh phm: 100.000 đng/mẫu.

Mức ti đa ca vic thc hin xét nghim vi mu gp là 634.000 đng chia (:) cho s mu gộp.

Ví dụ, đơn v được cp có thm quyn quyết đnh mc giá ca dch v là 734.000 đng (theo mc giá ti đa ca dch v số 1735 nên trên) thì:

Chi phí lấy mu: 100.000 đồng;

Chi phí xét nghiệm: bng 634.000 đng chia (:) cho s mu gp đ thc hin xét nghim; nếu gp 5 mu vào 1 xét nghim thì chia 5, gp 10 mẫu thì chia 10...

Trường hp mu gp phát hin dương tính, phi tiếp tc làm các xét nghim mu đơn thì chi phí thc hin xét nghim được tính tiếp theo trường hp mu đơn.

6.Về vic đt hàng xét nghiệm COVID-19

Thủ tướng Chính ph đã ban hành Quyết đnh 1587/QĐ-TTg ngày 14/10/2020 v vic đt hàng xét nghim COVID-19; theo đó ti Điu 1 ca Quyết đnh có nêu c th vic đt hàng xét nghim như sau:

Điều kin đt hàng: Cơ s y tế công lp được giao nhim v ly mu, thc hin các xét nghim chn đoán SARS-CoV-2 được đt hàng ti các cơ s y tế công lp khác, cơ s y tế tư nhân có đ kh năng thc hin xét nghim chn đoán SARS-CoV-2 bng k thut Realtime RT-PCR do B Y tế công nhn hoặc thông báo.

Thời gian thc hin và đơn giá đt hàng:Thc hin theo Ngh quyết s 118/NQ-CP ngày 10/8/2020 ca Chính ph v phiên hp Chính ph thường kỳ tháng 7 năm 2020:

Về mc giá đt hàng: Giao cho B Y tế ch trì, phi hp vi B Tài chính ban hành mc giá dch v xét nghim chn đoán SARS-CoV-2 theo quy đnh ca pháp lut v giá đ thanh toán, quyết toán vic đt hàng t ngân sách nhà nước. y ban nhân dân cp tnh căn c quyết đnh ban hành mc giá ca B Y tế đ quyết đnh mc giá đt hàng t ngân sách đa phương theo quy định.”

Về thi gian áp dng giao nhim v đt hàng: T khi Th tướng công b dch đến khi công b hết dịch.

Thẩm quyn quyết đnh đt hàng, hình thc đt hàng, ni dung đt hàng, phân b và giao d toán, điu chnh kinh phí đt hàng, thanh toán, quyết toán kinh phí đt hàng và các ni dung khác thc hin theo quy đnh ti Ngh đnh s 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 ca Chính ph quy đnh giao nhim v, đt hàng hoc đu thu cung cp sn phm, dch v công s dng ngân sách nhà nước t ngun kinh phí chi thường xuyên.

Nguồn kinh phí đt hàng t ngun ngân sách nhà nước theo quy đnh ca Lut ngân sách nhà nước.

TạĐim b, khon 1, Điu 8, Ngh đnh s 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 ca Chính ph quy đnh “Dch v s nghip công s dng kinh phí ngân sách nhà nước thc hin đt hàng: Phương pháp đnh giá, cơ quan có thm quyn đnh giá và trình t đnh giá, đơn giá theo quy đnh ca pháp lut v giá và các pháp luật khác có liên quan”.

Căn cứ các quy đnh trên, B Y tế đ ngh y ban nhân dân cp tnh quyết đnh hoc giao cho cơ quan qun lý, đơn v s nghip trc thuc đt hàng xét nghim chn đoán SARS-CoV-2 thuc phm vi qun lý ca đa phương theo quy định.

Về mc giá xét nghim SARS-CoV-2 bng k thut Realtime RT-PCR đ đặt hàng:

Bộ Y tế đã ban hành Quyết đnh 1436/QĐ-BYT ngày 04/3/2021 v đnh mc kinh tế k thut làm cơ s xây dng giá dch v xét nghim SARS- CoV-2 bng k thut Realtime RT-PCR t bnh phm dch hu hng (áp dng cho mu đơn), chưa ban hành đnh mc kinh tế k thut cho trường hp gp mu. Căn c phương pháp, trình t đnh giá theo quy đnh ca pháp lut v giá và các pháp lut khác có liên quan, đ ngh y ban nhân dân cp tnh quy đnh giá dch v xét nghim SARS-CoV-2 được đa phương đt hàng thanh toán t ngân sách đa phương theo quy định.

Trong trường hp chưa ban hành được mc giá đ đt hàng xét nghim; các đơn v, đa phương được tm thi áp dng mc giá quy đnh ti mc III nêu trên đ làm cơ s ký hp đng và tm thanh toán chi phí đt hàng xét nghim. Sau khi được cp có thm quyn phê duyt mc giá đt hàng thì thc hin vic thanh quyết toán theo quy định.

7.Thanh toán trong trường hp đi ly mu, thc hin xét nghim được cp test, kit và vt tư

Trong trường hp đi ly mu hoc Labo thc hin xét nghim được cp không thu tin test, kít, vt tư t ngun phòng, chng dch; ngun h tr ca B Y tế và các t chc, cá nhân thì phi tr chi phí kết cu ca test, kit, vt tư ly mu, xét nghiệm khi thanh toán.

Riêng đối vi sinh phm chn đoán Realtime RT-PCR mc tr ti đa là 349.300 đng/1 xét nghim tính theo mu đơn (tr theo nguyên tc tính bình quân chi phí sinh phm cho phn ng Realtime RT-PCR ca các loi sinh phm đang kết cu trong phương án giá dch vụ).

8.Đối vi xét nghim COVID-19 bằng test nhanh

Bộ Y tế đ ngh trước mt, các đơn v thc hin thanh toán thc thanh, thc chi.Thi đim áp dng k từ ngày 01/7/2021.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEB